Bemutatkozás

A Somló és Környéke Borút Egyesület önkéntes, politikamentes civil szerveződés a SOMLÓ-hegy és környékének kulturális, műemlékvédelmi, ismeretterjesztő, közhasznú tevékenységét, a falusi borturizmus, a borutak kialakítását, fejlesztését és működtetését tűzte kis célul. Egyesületünknek a fluktuációt is beszámítva jelenleg 300 tagja van.

A közel háromezer szőlősgazda képviseletére alkalmas szervezetünk együttműködik a környéken már meglévő alapítványokkal, hegyközségekkel, önkormányzatokkal, cégekkel, magánszemélyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel a térség fejlődésének gyorsítása érdekében.
Együttműködünk olyan intézményekkel, melyek különböző támogatási, pályázati rendszerbe illeszkedve, a kistermelőket, a térséget hozzásegítik a fejlesztési programok valóra váltásához.

A helybelieken kívül a SOMLÓ-barátok széles kül- és belföldi támogatói körei is részei, tagjai egyesületünknek, akik tenni akarnak e csodálatos táj felvirágoztatásáért.

A SOMLÓ és Környéke Borút Egyesület számos közhasznú és egyéb célkitűzést kíván megvalósítani:

Az Egyesület tagjainak érdekképviseletét, kezdeményezéseit akarjuk szorgalmazni, gondozni, megvalósítani.
A SOMLÓ és környékén élő emberek mindig szorgalmasak és kezdeményezők voltak. Szeretnénk ezeket az értékeket fenntartani, összefogni, továbbfejleszteni, hasznosítani.

A borutak kialakításában, fenntartásában, az Egyesület emblémájával és minősítési kupáival ellátott nyitott pincék tulajdonosai alávetik magukat a pinceminősítés szabályainak, és részt vesznek a borkínálásban, a falusi és borturizmusban.
A múlt iránti tisztelet és a mai kor valósága az Európai Unió és a hazai szakmai normák, a piachoz igazodás, a jó minőségű somlói borral összekapcsolható.

Az Egyesület Elnöksége tagjainkat és a közvéleményt írásban is hírlevelek, valamint a Veszprém Megyei Napló útján rendszeresen tájékoztatja.
A Somló-hegyen legalább 6 helyen saját hirdetőtáblákon tájékoztatókat, térképeket helyezünk el. Ezen feltüntetjük a nyitott pincéink nevét, elérhetőségeit.
Minden év elején minden tagunk egy évre előre megkapja éves közös munkaprogramunkat.
Közgyűlést évente legalább két alkalommal tartunk, (Tavasszal rendes, a Somlói Napokon rendkívüli) melyek nyilvánosak.

Megalapítottuk a SOMLÓÉRT kitüntetés arany és ezüst fokozatát, melyet szép oklevél és ajándék kiséretében adunk át az Elnökség által jóváhagyott, a Somlóért kimagasló tevékenységet folytató személyeknek.
Létrehoztuk Az év Somlói Borosgazdája kitüntetést, melyet a Somlói Napokon adunk át.

Renszeres szakmai-baráti kirándulásokra megyünk (Például: Ehető virágok, és országos borszépségverseny, Európa Napok Kecel TG. Virágdekor Szakiskola, és Kollégium rendezvénye, Pápai Agrárexpó, Győri Agró-Ráb Agrárexpó, stb)

Egyesületi tagjaink (természetes személyek) részére amennyiben – lehetőleg színes – igazolványképeiket beküldik, humoros szövegű igazolványt biztosítunk.

Történetünk

Negyven alapító tag (magánszemély) 2000. március 3-án a devecseri kastélykönyvtárban létrehozta a SOMLÓ és KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLETET.

A Veszprém Megyei Bíróság 1993. számon közhasznúsági nyilvántartásba vette az Egyesületet, és Pk. 60.043/2000/2. számú végzésével (2000. március 17.) bejegyezte.

Az Egyesület 2003. április 4-én létrehozta a SOMLÓI BORLOVAG KLUBOT.
Az Egyesület tagjai alanyi jogon borlovagok.

A feltételeknek megfelelő pártolók, természetes személyek is borlovagok lehetnek, akik egyidejűleg egyesületi taggá válnak.
Jelenleg 190 fő borlovag ruhával, fából faragott, névre szóló borlovag kupával rendelkezik.

Rendezvényeinken rendszeresen avatunk somlói borlovagokat, és borlovag hölgyeket. Új kezdeményezésekkel olyan hagyományteremtő rendezvényeket tartunk, mint például az elhalálozott borlovagok temetésén fekete gyászszalagos borlovag kupával felsorakozva, koszorúval búcsúzunk barátunktól.
Minden év januárban megrendezzük a somlói BORLOVAG-bált.

A SOMLÓI bor, az Egyesület, a Borlovag Klub népszerűsítésére, helyi programok megszervezésére létrehoztuk kül-és belfödön a főkonzuli, konzuli hálózatunkat kinevezett (felkért) személyekkel. Megalkottuk a Somlói Borlovag Klub Himnuszát, a Somlói Borlovag Klub Borát.

Együttműködési megállapodással a környék önkormányzataival, hegyközségeivel, cégeivel 2006. január 1-től (24 jogi személy) létrehoztuk a Somlót Pártolók Társaságát.

A Társaság tagjai elfogadták az Egyesület alapszabályát, és a Somló és Környéke Borút Egyesület jogi személyiségű tagjaivá váltak.
Időközben további 6 jogi személyiségű taggal bővült a Somlót Pártolók Társasága. A Társaság az Egyesület által az utóbbi három évben megrendezett hagyományos Somlói Napok és más kulturális, a Somló-hegy fejlesztésével kapcsolatos védnökséget, támogatást vállalta. A Társaság 2006.júniusi ülésén pontosításokkal elfogadta a Nagy-Somló hegy hosszútávú fejlesztési koncepcióját.

Ajka Város Önkormányzata (az Egyesület tagja) és a Somló és Környéke Borút Egyesület 2007. május 25-én a “BORVARÁZS 2007.” rendezvény ünnepi megnyitóján együttműködési megállapodást írt alá.
A megállapodás szerves tartozéka és alapja a Somlót Pártolók Társaságának Somló-hegy fejlesztésére elfogadott koncepciójának konkrét megvalósítása és szorgalmazása. Munkaszervezetként létrehoztuk a 4 fős SOMLÓI KABINETET.

Az együttműködés fő célja, hogy a Somló-hegyet a hagyományokat és értékeket megőrző, de az Európai Unió irányelveinek és szabványainak is megfelelő borvidékké kell fejleszteni. A Somlói Kabinet összehangolja, kezdeményezi, számon tartja az infrastrukturális, szőlészet-borászat fejlesztésével, a borturizmus fejlesztésével, az értékvédelemmel, esztétikai megújulással, a társadalmi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat. Ajka Város Önkormányzata éves költségvetésében jóváhagyott összeggel külön támogatja az Egyesület működését.

Az Egyesület a Régió ( Veszprém Megye, Fejér Megye, Komárom- Esztergom Megye) szervezeteivel a falusi és borturizmus és a fejlesztési ügyekben folyamatos kapcsolatokat, együttműködést alakít ki. Jó példa erre, hogy a 2007.április 21-én a Pápai Agrárexpón ünnepélyesen együttműködési megállapodást írtunk alá a Fejér Megyei Falusi Turizmus Egyesülettel.

A közhasznú adományok

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Tv. szerint a magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti az általa közhasznú szervezet részére befizetett közcélú adomány összegének 30%-val (tartós adomány esetén a második évtől 35%-ával), de egy évben összesen legfeljebb 50.000 Ft-tal.

Ugyanezen törvény szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalapjából levonhatja az általa közhasznú szervezet részére befizetett közcélú adomány összegének 100 %-át (tartós adomány esetén a második évtől további 20%-át), de egy évben összesen legfeljebb a vállalkozói jövedelme 20%-áig.

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Tv. szerint az adó alanya (jellemzően gazdasági társaságok, szövetkezetek) csökkentheti adóalapját az általa közhasznú szervezet részére befizetett közcélú adomány összegének 100%-ával (tartós adomány esetén a második évtől további 20%-ával), de egy évben összesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20%-áig.

Tartós adománynak minősül az 1997. évi CLVI. Tv. szerint, ha a közhasznú szervezet és a támogató írásbeli szerződése alapján a támogató legalább 4 éven keresztül legalább évente egyszer azonos vagy növekvő összegű pénzbeli adomány nyújtását vállalja.

Közhasznú adomány esetén a befizetési csekken, illetve átutaláson kérjük feltüntetni, hogy „Közhasznú adomány”.

Természetesen személyi jövedelemadójuk 1%-a felajánlását is szívesen vesszük! Adózáskor a következőket kérjük feltüntetni: „SOMLÓ és környéke BORÚT EGYESÜLET 8460. Devecser Petőfi tér 5. Adószám: 18930263-1-19.

Kedves Barátunk!

Várjuk jelentkezését, segítő és aktív munkáját közös céljaink megvalósítására!